Indywidualny, realny księgowy i pełne wsparcie wszędzie tam, gdzie Twoja firma

Wypróbuj za darmo przez 30 dni
Pełna obsługa księgowa
Reprezentacja przed US i ZUS
Bezpłatne narzędzia do prowadzenia firmy i komunikacji

Załóż bezpłatne konto
Porozmawiajmy
Zaloguj

REGULAMIN


§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Klientów.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a w szczególności o przepisy:

a. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121);

b. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);

c. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a. Klient – firma, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą oraz prowadząca Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów lub Księgi Handlowe (pełna księgowość).

b. Usługodawca – Eksięgowy sp. z o.o., ul. Orla 42/11, 85-158 Bydgoszcz, KRS 0000524605, NIP 9532704887, bok@eksiegowy.com.pl

c. Usługi - usługi wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej przez Usługodawcę na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin, polegające na ewidencjonowaniu dokumentów księgowych Klienta i na ich podstawie generowanie ewidencji podatkowych (Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, rejestry VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenie, ewidencja przebiegu pojazdu, dokumentacja kadrowo-płacowa) oraz deklaracji podatkowych (PIT4, PIT4R, PIT4AR, PIT5, PIT5L, VAT7, VAT7K) i deklaracji ZUS (RCA, RSA, DRA).

d. Umowa - umowa świadczenia Usług, zawierana przez Strony na odległość.

e. Strony – Klient i Usługodawca.

f. Serwis lub Strona – system informatyczny witryny internetowej www.eksiegowy.com.pl oraz aplikacji udostępnionych przez usługodawcę, za pośrednictwem których Usługodawca prezentuje Usługi.

Informacje zawarte na Stronienie stanowią oferty w rozumieniu art. 661 § 1 w zw. z art. 66 k.c. a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.


§ 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną.

Świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Świadczone usługi obejmują:

a. Zawarcie oraz Umowy o świadczenie Usług.

b. Wykonywanie Usług

W celu właściwego korzystania z Usług Usługobiorca powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. W celu zlecenia Usługi Klient powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48). Przed rozpoczęciem korzystania z Usług, w tym przed zawarciem Umowy, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach Usługodawcy.0 zł


0 zł


0 zł


0 zł


0 zł


0 zł


0 zł


0 zł


0 zł


10 zł


20 zł


20 zł


20 zł


§ 3. Zawarcie umowy świadczenia usług

W celu zawarcia umowy Klient składa Usługodawcy podpisany formularz zamówienia udostępnionego przez usługodawcę.

Po przesłaniu poprzez Klienta formularza zamówienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Usługodawca potwierdza Klientowi zawarcie Umowy.

Usługodawca wysyła podpisany formularz zamówienia w formie elektronicznej na adres email wskazany przez Klienta.


§ 4. Sposób wykonania Umowy

Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na księgowaniu dokumentów Klienta w specjalistycznych programach księgowych i na ich podstawie generowanie ewidencji podatkowych takich jak: Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, rejestry VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenie, ewidencja przebiegu pojazdu, dokumentacja kadrowo-płacowa)oraz deklaracji podatkowych (PIT4, PIT4R, PIT4AR, PIT5, PIT5L, VAT7, VAT7K) i deklaracji ZUS (RCA, RSA, DRA).

Deklaracje, które muszą być w odpowiednich terminach przekazywane do ZUS oraz Urzędu Skarbowego będą przez Biuro wysyłane drogą elektroniczną.

Klient raz w miesiącu otrzyma : wszystkie ewidencje, deklaracje oraz kwoty należne do wpłat do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego.

Za prawidłowe ewidencjonowanie dokumentów w ewidencjach odpowiada Usługodawca.

Biuro jest zobowiązane do wykonania Usług w terminie do 10 dnia miesiąca odnośnie czynności ZUS oraz do 20 dnia miesiąca odnośnie czynności związanych z ewidencjami podatkowymi.

§ 5. Szczegółowy zakres usługi


 • Indywidualny przypisany księgowy
 • Kontakt z księgowym na różnych kanałach: e-mail, Skype, Facebook Messenger, Google Hangouts, Slack, aplikacji web eksiegowy.com.pl
 • Dostęp do dokumentów 24h
 • Analizy i raport dotyczące danych przesyłanych przez klienta
 • Deklaracje ZUS i US
 • Możliwość przesłania dokumentów kadrowych : do 8. dnia miesiąca
 • Możliwość przesłania dokumentów księgowych : do 12. dnia miesiąca
 • Reprezentacja przed US i ZUS (czynności sprawdzające, wezwania, postępowanie kontrolne)
 • Odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia księgowości
 • Doradztwo podatkowe według pakietu
 • Doradztwo prawne według pakietu
 • Wysyłka deklaracji ZUS do 10. dnia każdego miesiąca
 • Wysyłka deklaracji US do 20. dnia każdego miesiąca
 • Bezpłatna aplikacja do wystawiania faktur, zarządzania dokumentami księgowymi i kadrowymi, archiwum dokumentów, panel z wynikami firmy, raporty

§ 6. Płatność

Okres testowy usługi - 30 dni od daty wypełnienia niniejszego zamówienia jest BEZPŁATNY.

Usługodawca będzie wystawiał faktury VAT za kolejne miesiące po okresie testowym z 7-dniowym terminem płatności.

Zapłata przez Klienta za Usługę następuje przelewem na rachunek Usługodawcy.

Usługodawca potwierdza dokonanie płatności na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.


§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

a. nazwisko i imiona Klienta,

b. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c. adres zameldowania na pobyt stały,

d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

e. adres poczty elektronicznej.

W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów.

Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres: Eksięgowy sp. z o.o. 85-158 Bydgoszcz ul. Orla 42/11 lub adres e-mail: bok@eksiegowy.com.pl. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania.

W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1, Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres Klienta zawierającą propozycję załatwienia reklamacji.

Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.


§ 9. Rozwiązanie umowy

Umowa świadczenia Usługi może zostać przez Strony rozwiązana bez podania powodu i z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Strony do wzajemnych kontaktów.


§ 10. Postanowienia końcowe

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101).

Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie http://www.eksiegowy.com.pl/regulamin Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Usługodawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom.

W przypadku zmiany niniejszego regulaminu zostanie on umieszczony na Stronie wraz z jednoczesnym poinformowaniem Klientów o fakcie udostępnienia nowej wersji.

Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.§ 6. Płatność

Okres testowy usługi - 30 dni od daty wypełnienia niniejszego zamówienia jest BEZPŁATNY.

Usługodawca będzie wystawiał faktury VAT za kolejne miesiące po okresie testowym z 7-dniowym terminem płatności.

Zapłata przez Klienta za Usługę następuje przelewem na rachunek Usługodawcy.

Usługodawca potwierdza dokonanie płatności na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.


§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

a. nazwisko i imiona Klienta,

b. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c. adres zameldowania na pobyt stały,

d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

e. adres poczty elektronicznej.

W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

Dowiedz się więcej

i przetestuj nas w 30 dni za darmo

Powered by : eksięgowy sp. z o.o.

hello@eksiegowy.com.pl

tel. 52 511 81 00

Cennik
Pytania i odopowiedzi
Regulamin
Bez ZUS - oszczędź 10889 zł